• در صورت مشاهده مبلغ صفر (0) به معنای عدم محاسبه مبلغی در فاکتور میباشد و هزینه ارسال  بر اساس مسافت توسط پیک اعلام میشود.